สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

          แหล่งอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ และมีชื่อเสียงของประเทศระดับแนวหน้า หนึ่งในนั้นมีจังหวัดนครปฐมที่ประชาชนทั่วไปให้ความเชื่อถือ และเรียกใช้บริการเป็นส่วนมากในรูปแบบของโต๊ะจีน

           ประชาชนในจังหวัดนครปฐม ที่ประกอบอาชีพโต๊ะจีนเป็นจำนวนมาก ทำรายได้และชื่อเสียงมาสู่จังหวัดเป็นเวลาช้านาน จนถึงปัจจุบัน

           ดังนั้น โต๊ะจีนนครปฐม จึงเป็นหนึ่งของยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อพัฒนาและยกระดับโต๊ะจีนนครปฐม ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงกว่าที่ผ่านมา จึงมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและเครื่องหมาย "โต๊ะจีนนครปฐม สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน" พร้อมเลขทะเบียน ตจ. เพื่อรับรองและเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำหนังสือโต๊ะจีนนครปฐม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โต๊ะจีนนครปฐมให้รู้จักกันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นขอให้ผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีน ช่วยกันรักษามาตรฐานเพื่อชื่อเสียงและความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมตลอดไป

                                                                                                นายประสาท พงษ์ศิวาภัย
                                                                                            (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม)

ที่มา (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นครปฐม)