สารจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แทบทุกภาคส่วนของประเทศไทย เมื่อมีการจัดเลี้ยงจะต้องมีโต๊ะจีนของจังหวัดนครปฐมเข้าไปมีส่วนร่วมไม่มากก็น้อย เนื่องด้วยความอร่อย ราคายุติธรรม บริการดี รสชาติถูกปาก ลูกค้าที่ใช้บริการโดยบอกกันปากต่อปาก

          ปัจจุบันผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจึงได้จัดทำมาตรฐาน โต๊ะจีนนครปฐมขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการกับผู้ประกอบการและบุคลากรที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการทำโต๊ะจีน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมวัตถุดิบ การปรุงอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ การเสิร์ฟอาหารที่ถูกวิธี เพื่อให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยได้จัดทำป้ายรับรองมาตรฐานกับผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีนที่ผ่านการอบรม และตรวจสอบมาตรฐานจากสำนักสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นเครื่องยืนยันแก่ผู้ใช้บริการโต๊ะจีนให้มีความมั่นใจในคุณภาพที่ ได้มาตรฐานและถูกหลักอนามัย

          ถ้าท่านจะใช้บริการโต๊ะจีนครั้งต่อไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ความสะอาด ปลอดภัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และหวังว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยราชการ เอกชน ชมรมโต๊ะจีนนครปฐม และผู้ประกอบการ จะร่วมมือกันพัฒนาโต๊ะจีนนครปฐมให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเป็นหนึ่งในด้านโต๊ะจีนของประเทศ และส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป


                                                                                     นายสมจิตร ศรีศุภร
                                                                          (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม)
       

ที่มา (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นครปฐม)