โต๊ะจีนพรชัย โภชนา บางแค

"โต๊ะจีน "  คืออีกรูปแบบหนึ่งของธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ที่มีมาอย่างยาวนานและมีมูลค่าตลาดนับร้อยล้านบาท เนื่องจากแทรกซึมไปทุกพื้นที่ เกือบทุกจังหวัดจะมีผู้ประกอบการโต๊ะจีนอย่างน้อย ภัตตาคารจีนส่วนใหญ่ ก็รับจัดโต๊ะจีนด้วย แต่ถ้าถามถึงแหล่งรวมผู้ประกอบการโต๊ะจีนที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศไทยก็ต้องนครปฐม ซึ่งการเก็บตัวเลขล่าสุดจากสาธารณสุข จังหวัดนครปฐมมีผู้ประกอบการโต๊ะจีนมากกว่า 300 ราย

พรชัยโภชนา (บางแค) ถือกำเนิดมานานมากกว่า 40 ปี ให้บริการในการจัดเลี้ยงโต๊ะไทย - จีน ทั่วราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันตกและ ต่างประเทศ 

โต๊ะจีน พรชัยโภชนา (บางแค) มีอยู่แห่งเดียว  หากเป็นชื่อพรชัยโภชนา (บางแค)ที่อื่นแถบอื่นให้ท่านนึกได้เลยว่าไม่ใช่เรา เพราะมักจะมีคนแอบอ้างและตั้งชื่อต้นเหมือนกับเราด้วยที่ว่าเรายึดถือมาตรฐานการทำโต๊ะจีนที่สะอาด ปลอดภัย สด ราคาย่อมเยาว์ อร่อย เป็นหลัก และการบริการให้กับลูกค้าได้อย่างประทับใจ

มาตรฐานต่างๆ เราได้การยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมทุกๆปี จากหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ เทศบาลนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม กรมพาณิชย์จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานเอกชน มาโดยตลอด ท่านจึงมั่นใจในคุณภาพและความอร่อยของเราได้เสมอ ทุกแห่ง ทุกที่ ทุกหน ไม่ว่าใกล้หรือไกล 

 หากคุณนึกถึงงานเลี้ยงต่างๆนึกถึง 
    โต๊ะจีน พรชัยโภชนา (บางแค) 
    โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่
    โทร. 034-267689 - 90 
    Fax 034-285084 ได้ตลอดทุกเวลา

ที่มาของโต๊ะจีนนครปฐม

แต่เดิมการรับประทานอาหารของคนไทยจะนิยมปรุงอาหารเองเพื่อ รับประทานภายในครัวเรือน หรือแบ่งปันในหมู่ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน แต่เมื่อมีเทศกาลงานบุญ การจัดเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานจำนวนมาก ผู้มีฝีมือทางการประกอบอาหารก็จะมาช่วยกันรุงอาหารเพื่อเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน ต่อมาเมื่อความนิยมในการจัดเลี้ยงเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีน ซึ่งเข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมอย่างมาก อีกทั้งยังแพร่หลายไปในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครปฐมซึ่งมีผู้ให้บริการประกอบการอาหารโต๊ะจีนเป็นจำนวนมาก

          ในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัยอาหารด้านอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาหารที่ผลิต และบริโภคภายในประเทศมีความปลอดภัย ได้มาตรฐานทัดเทียมสากล พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นครัวโลก

          เพื่อความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและศักยภาพความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญจังหวัดนครปฐม จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม

          พร้อมทั้งสนับสนุนให้จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อ การส่งออก โดยเฉพาะ "อาหารโต๊ะจีน" ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม และมีผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีนเป็นจำนวนมาก ขั้นตอนในการผลิตอาหารของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นการปรุง การเสิร์ฟ การเคลื่อนย้ายรวมถึงภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโต๊ะอาหาร จะต้องสะอาดและปลอดภัยถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และยังรักษาคุณภาพของผู้ประกอบการอีกด้วย

          จังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จึงจัดโครงการโต๊ะจีนนครปฐม สะอาด ปลอดภัย ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม และเพื่อยกระดับโต๊ะจีนนครปฐมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข โดยโครงการได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โต๊ะจีนนครปฐมให้รู้จักกันแพร่หลายได้รับการยอม รับมากยิ่งขึ้น และพัฒนาให้โต๊ะจีนนครปฐม เป็นหนึ่งของประเทศต่อไป
         

ที่มา (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นครปฐม)