เกณฑ์มาตรฐานโต๊ะจีนนครปฐม

ข้อกำหนดด้านสุขภิบาลอาหารซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้กำหนดขึ้น เพื่อนำไปสู่ "โต๊ะจีนนครปฐม สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน" มีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

          1. การตรวจทางกายภาพ (เกณฑ์มาตรฐาน)
          2. การตรวจสอบความสะอาดทางแบคทีเรีย (SI-2) อย่างละ 3-5 ตัวอย่าง โดยตรวจจาก
* ตัวอย่างภาชนะ
* ภาชนะอุปกรณ์
* มือผู้ปรุง - ผู้เสิร์ฟ

ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับโต๊ะจีน
ส่วนที่ 1 บ้าน
สถานที่เตียม - ปรุงอาหาร
1.1 สถานที่เตรียมปรุงต้องสะอาด เป็นสัดส่วน
1.2 ควรเตรียมอาหารบนโต๊ะสูงอย่างน้อย 60 ซม.

วัตถุดิบ
1.3 อาหารต้องใหม่ สด ปลอดภัย และไม่มีสารปนเปื้อน (6 ชนิด)
1.4 อาหารสดต้องล้างก่อนนำปรุง หรือเก็บและต้องแยกเก็บอาหารประเภทต่าง ๆ เป็นสัดส่วน
1.5 ใช้สารปรุงแต่งที่มีความปลอดภัยมีเครื่องหมาย มาตรฐานทางราชการรับรอง

ภาชนะ อุปกรณ์
1.6 ล้างภาชนะ อุปกรณ์ ด้วยน้ำยาล้างจานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และอุปกรณ์การล้างต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
1.7 ภาชนะ อุปกรณ์ จัดเก็บเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาด และป้องกันการปนเปื้อน
1.8 เขียงและมีด ต้องมีสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก, เนื้อสัตว์ดิบ และผักผลไม้

ผู้สัมผัสอาหาร
1.9 ผู้ปรุงแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อน และสวมหมวก
1.10 ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุงประกอบทุกครั้งใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารพร้อมบริโภคทุกชนิด

มูลฝอยและน้ำเสีย
1.11 มูลฝอยและน้ำเสีย มีการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล

ห้องส้วม
1.12 ห้องส้วมสำหรับผู้สัมผัสอาหารสะอาด มีอ่างล้างมือ, มีสบู่, มีผ้าเช็ดมือ

ส่วนที่ 2 การขนส่ง
(จากบ้านไปสถานที่จัดเลี้ยง)
2.1 ภาชนะที่บรรจุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แก้ว, ชาม, ช้อน ต้องสะอาด ปกปิดมิดชิด
2.2 แยกเก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบ, สุก เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
2.3 การเก็บรักษาอาหารระหว่างการขนส่งต้องแยกประเภท และอุณหภูมิที่เหมาะสมต้องไม่สูงกว่า 7.2 องศาเซลเซียส

ส่วนที่ 3 การจัดบริการ ณ จุดจัดเลี้ยง
เตรียมปรุง
3.1 ต้องสูงจากพื้นเป็นอย่างน้อย 60 ซม.
3.2 น้ำแข็งที่เตรียมเสิร์ฟต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้

ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้
3.3 เขียง มีด และอุปกรณ์ที่ใช้หยิบจับอาหาร แยกใช้ระหว่างอาหารแต่ละประเภท หรืออาหารสุก / ดิบ

ผู้สัมผัสอาหาร
3.4 ผู้ปรุงแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวก และไม่สวมเครื่องประดับใด ๆ
3.5 ผู้เสิร์ฟแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน หรือเสื้อทีม และใส่รองเท้าหุ้มส้น
3.6 ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือด้วยสบู่, น้ำยา ให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ และเสิร์ฟอาหารทุกครั้ง
3.7 ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร
3.8 ต้องเสิร์ฟอาหารให้ถูกวิธี เช่น ไม่ช้อนจาน, ไม่ใช้มือจับปากแก้ว

น้ำ / อาหารที่บริการ
3.9 อาหารที่เสิร์ฟต้องมีช้อนกลาง, น้ำแข็งที่เสิร์ฟต้องสะอาดมีอุปกรณ์ตัก / คีบ

ที่มา (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นครปฐม)